S vodou to umíme...

Revitalizace levostranného přítoku Luhu v k.ú. Kuroslepy

Revitalizace levostranného přítoku Luhu v k.ú. Kuroslepy

 Stručný popis stavby:          

 

Stavba řeší revitalizaci údolní nivy levostranného přítoku Luhu, lokalizované severně od zastavěného území obce Kuroslepy, okres Třebíč. Šířka nivy cca 40 m, zahloubení nivy oproti okolnímu terénu je 1-2 m, prostor nivy je zatravněný, místy podmáčený, koryto toku je málo vyvinuté.

Navrhovaná opatření mají napravit nepřirozené odtokové poměry řešeného odtoku vody z území, což má za následek jednak zvýšené průtoky v období při jarních tání a po přívalových srážkách a vysychání toku v sušších obdobích roku.

V horní části úseku jsou navrženy dvě průtočné nádrže. Výpustné zařízení nádrží bude mít podobu betonových dlužových požeráků. Pro převod velkých vod pře těleso hrází jsou navrženy průlehy opevněné kamenným záhozem. V konci vzdutí dolní bude vytvořeno litorální pásmo, tzn. vodní plocha s hloubkou do 0,3m, která bude vytvořena zemními pracemi (výkopem a provedením sklonů břehů cca 1:6). V konci vzdutí horní nádrže je dále navržena mělká mokřadní plocha oddělené od vodní plochy nádrže zemní, průceznou hrázkou. Mokřad bude plnit funkci litorální zóny a zároveň bude zachycovat případné splaveniny z okolních pozemků. Proti splachům z pozemků situovaných na jižní straně budou nádrže chráněny navrženým zatravněným pásem.

 

hlavní stavbyvedoucí  Petr Zelinka
 technický přípravář  Ing. David Bednář

 

Odběratel: Obec Kuroslepy

Termín realizace: od: 01/2014 do: 06/2014

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...