S vodou to umíme...

Kanalizace a ČOV Dolní Heřmanice

Kanalizace a ČOV Dolní Heřmanice

 Stručný popis stavby:  Nová navržená kanalizace je koncipována jako oddílná kanalizace. Na novou splaškovou kanalizaci mohou být připojeny pouze splaškové vody. Splašková kanalizace bude zaústěna do čistírny odpadních vod.

 

Kanalizace: Stoková síť je charakterizována z hlediska průtoku jako gravitační. Je navržena jednotně z trub – kamenina DN 300, odpadní potrubí ČOV - železobeton DN 300, veřejné části domovních přípojek – kamenina DN 150, ukončena revizní šachtou Wavin DN 425.

Celková délka kanalizace je 4379,99 m:   DN 300 Kameninové trouby         3927,20 m

                                                                  DN 300 Železobetonové trouby    452,79 m

 

ČOV: Čištění odpadních vod je navrženo v jedné centrální čistírně, na kterou budou přiváděny odpadní vody gravitační oddílnou kanalizací.

Technologie čištění odpadních vod – byla zvolena mechanicko-biologické čistírna odpadních vod OMS Walter BA s kapacitou pro 610 EO.

Technologická linka ČOV na oddílné kanalizaci je sestavena z čerpací a svozové jímky, mechanického předčištění na strojně stíraných česlích, biologické jednotky OMS BA, dvou kalojemů a provozní budovy, kde jsou osazena mimo mechanické předčištění dmýchadla a rozvaděč.

Navržená ČOV pracuje na principu nízkozatěžované dlouhodobé aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací.

 Realizační tým:        

 hlavní stavbyvedoucí  Petr Zelinka
 stavbyvedoucí  Ing. Tomáš Kocman
 technický přípravář  Ing. David Bednář

      

 

 

 

 

Odběratel: Obec Dolní Heřmanice

Finanční objem: 46 644 900 Kč

Termín realizace: od: 09/2012 do: 03/2014

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...