S vodou to umíme...

Kanalizace a ČOV obce Střítež

Kanalizace a ČOV obce Střítež

 Stručný popis stavby:          

 

Záměrem obce je vybudování splaškové kanalizace, která přivede odpadní vody gravitační kanalizací k nově navržené čistírně odpadních vod, která se nachází v nejnižší části lokality, pod obcí Střítež, v bezprostřední blízkosti toku Moravka.

Stávající kanalizace bude využita k odvedení dešťových vod.

 

Kanalizace:

Kanalizace je navržena v oddílném systému stok včetně ČOV. Kanalizační potrubí je navrženo PVC/PP DN300, SN12. Výškově je kanalizace navržena tak, aby v co největší míře bylo zajištěno gravitační odvodnění splaškových vod. Spodní část obce, stoky A-1, A-1-1, A-1-2 budou odvedeny do čerpací šachty (ČS) a odtud čerpány do stoky A, která již jde gravitačně na ČOV.

Celková délka kanalizace je 3 649 m vč. odboček pro domovní přípojky v délce 826 m a tlakové kanalizace z lPE 90x8,2 PN 10, v délce 28 m.

 

ČOV:

ČOV je navržena jako dvoustupňová, mechanicko-biologická s chemickým srážením fosforu

 se stabilizací a odvodněním přebytečného kalu. Kapacita ČOV je 495 EO

          

 

hlavní stavbyvedoucí  Petr Zelinka
 technický přípravář  Ing. David Bednář
 stavbyvedoucí   Tomáš Kocman

 

Odběratel: Obec Střítež

Termín realizace: od: 09/2014 do: 09/2015

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...