S vodou to umíme...

Zkapacitnění ČOV CHOTÍKOV včetně optimalizace dešťového odtoku

1

 ČOV Chotíkov

Součástí jsou objekty ČOV, propojovací potrubí, el. rozvody, zpevněné plochy a terénní úpravy. Celková kapacita bude 1600 e.o.

 Čerpací jímka- umístění v novém koncovém bodě kmenové stoky přitékající do areálu ČOV.Bude se jednat o podzemní monolitickou jímku o průměru 2,5m a celkové hloubce 4,5m. Dvojice spouštěných kalových čerpadel bude přečerpávat přítok splašků na kompaktní zařízení hrubého předčištění.

 Sdružený objekt ČOV, kalojemy s armaturní komorou, dmychárna a biologická jednotka- součástí vnitřní dispozice sdruženého objektu ČOV také bude česlovna, prostor kalového hospodářství kalu vč. Nezbytného chemického hospodářství, provozní místnost a koupelna. Jedná se o zděný objekt. Kalojem s armaturní komorou a dmychárnou tvoří dvě otevřené víceúčelové kalové nádrže s mezilehlou podzemní armaturní komorou a nadzemním prostorem pro dmychárnu. K tomuto objektu je ještě přidružena jímka kalové vody s kapacitou 28 m3. Nádrže budou provedeny  kruhové železobetonové o vnitřním průměru 5,0m a průměrné hloubce vody 4,1m. Využitelný objem je cca 2x80 m3. Podzemní armaturní komora bude mít vnitřní rozměry 2,7 x 5,0 x 1,91 m. V komoře bude umístěno čerpadlo pro dopravu zahušťovaného kalu k strojnímu odvodnění na odstředivce umístěné v samostatné části sdruženého objektu. Dmychárna bude mít rozměry 2,7 x 5,0 x 2,36 m. Bude též provedena podzemní nádrž na kalovou vodu, která bude mít rozměry 5,0 x 3,2 x 1,91 m. Biologická jednotka bude podzemní, otevřená nádrž kruhového půdorysu. Vnitřní průměr bude mít 13,6 m, max. hloubka hladiny v nádrži bude 5,8 m a celková hloubka nádrže bude 7,08 m. K ČOV patří také mezisklad kalu, který bude mít celkovou užitnou plochu 80,78 m2. Odtok bude kanalizací PVC – KG DN 315 v délce 40,8 m.

 Prodloužení vodovodu- celková délka bude 251,50 m z TLT DN 80. Jedná se o napojení na veřejný vodovod. V místě koryta vodního toku bude využita ocelová chránička DN 200 v délce 7,0 m. Součástí budou 3 hydranty – 1ks podzemní vzdušník DN 80 a 2ks hydrant podzemní kalník DN 80.

 

Realizační tým:

 

 hlavní stavbyvedoucí  Radomír Frühauf
 stavbyvedoucí  Tomáš Pilný
 technický přípravář  Ing. Lukáš Pešta

 

            

 

 

 

Odběratel: Obec Chotíkov

Termín realizace: od: 10/2013 do: 07/2014

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...