S vodou to umíme...

Objednávka - Obchodní podmínky

 Obchodní podmínky

 

Objednávka je Návrhem na uzavření Smlouvy o realizaci plnění (dále jen Smlouva), pouze však za předpokladu, že je podepsána za objednatele Pověřenou osobou, která své oprávnění dodavateli prokáže písemným Pověřením podepsaným statutárními zástupci objednatele.

Objednávka je platná pouze v případě, že obsahuje čitelně uvedené jméno a příjmení Pověřené osoby, která objednávku podepsala a číslo Pověření této Pověřené osoby. Číslo zakázky na Pověření a na Objednávce se musí shodovat.

Objednávka je platná pouze v případě, že je na ní uveden Limit objednávky a tento limit není rozsahem objednávaného plnění překročen. Limitem objednávky není stanoven rozsah plnění dodavatele, je jim pouze omezen. Dodavatel není oprávněn fakturovat plnění přesahující Cenu bez DPH stanovenou v Objednávce objednatelem. Limit objednávky je vázán na konkrétního dodavatele a konkrétní zakázku (stavbu), tzn., že součet Cen všech objednávek jednomu dodavateli na jednu zakázku (stavbu) nesmí překročit stanovený limit.

K uzavření Smlouvy dojde, pokud Dodavatel Objednávku bez jakýchkoli výhrad či změn potvrdí a potvrzenou doručí nebo předá Objednateli, to vše v akceptační lhůtě.

Akceptační lhůtou se rozumí lhůta pro přijetí Objednávky. Akceptační lhůta činí 5 dnů od doručení nebo předání Objednávky Dodavateli. Marným uplynutím akceptační lhůty Objednávka zaniká.

Dodavatel se zavazuje uskutečnit plnění v termínu uvedeném na přední straně.

Cena je stanovena jako pevná a nárok na její zaplacení vzniká uskutečněním plnění.

Plnění se považuje za uskutečněné, je-li Objednateli předáno bez vad a nedodělků.

Cena se sjednává bez daně z přidané hodnoty podle zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Cena plnění bude placena na základě daňového dokladu (dále jen faktory).

Faktura musí mít náležitosti běžného daňového dokladu dle ust. § 2S odst. 2 zákona číslo 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a dále musí obsahovat číslo Objednávky a popis uskutečněného plnění.

Nedílnou součástí každé faktury jako její příloha musí být Dodavatelem bez jakýchkoli výhrad či změn potvrzená kopie Objednávky a Objednatelem potvrzený dodací list, event. předávací protokol

Pokud faktura nebude obsahovat některou z výše uvedených náležitostí nebo pokud její přílohou nebude Dodavatelem bez jakýchkoli výhrad či změn potvrzená kopie Objednávky a Objednatelem potvrzený dodací list, event. předávací protokol, považuje se za právně irelevantní a Objednatel není povinen na ni cokoli platit. V takovém případě není Objednatel v prodlení s platbou a opravenou fakturu mající všechny náležitosti zaplatí ve splatnosti uvedené na přední straně.

Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel je oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této objednávky, pouze na základě písemného souhlasu objednatele,

Dodavatel se zavazuje uskutečnit plnění na svůj náklad a na své nebezpečí a zajistit na svůj náklad všechny materiály nutné k realizaci plnění.

Dodavatel provede dílo samostatné a odborně, za dodržení platných právních norem vztahujících se k předmětu plnění (zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Dále je povinen zabezpečit, aby všichni jeho pracovníci byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a PO, byli vybaveni potřebnými OOPP pro všechny výkony související s předmětem plnění a na stavbě dodržovali předpisy u oblasti BOZP a PO. Za každý jednotlivý prohřešek proti pravidlům BOZP a PO ze strany pracovníků dodavatele může být udělena pokuta ve výši 2 000 Kč, o kterou bude ponížena měsíční fakturace v daném měsíci. Objednatel má nárok na náhradu škody převyšující smluvní pokutu, pokud v důsledku porušení předpisů BOZP ze strany Dodavatele či jeho pracovníků vznikla.

Dodavatel se zavazuje uskutečnit plnění podle Objednávky a k plnění se vztahujících technologických postupů, technických listů výrobků, norem (zejm. ČSN), obecně závazných právních předpisů a pokynů Objednatele.

Dodavatel se zavazuje předložit Objednateli bezpečností listy (EMS), a to při dodání zboží.

Kvalita Dodavatelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, v obecně závazných právních předpisech a v Objednávce,

Za vady plnění se mimo jiné považuje jakýkoli nesoulad s touto Objednávkou, projektovou dokumentací, k uskutečněnému plnění se vztahujícími technologickými postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecné závaznými právními předpisy a pokyny Objednatele.

Dodavatel poskytuje Objednateli na uskutečněné plnění záruku. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná běžet dnem uskutečnění plnění, pokud není v Objednávce stanoveno jinak.

Vady plnění zjištěné v záruční době oznámí Objednatel Dodavateli písemně a Dodavatel je povinen vady odstranit do 5 dnů po obdržení oznámení. Jestliže Dodavatel v uvedené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn odstranit vady sám nebo nechat je odstranit a Dodavatel je v takovém případě povinen uhradit Objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vad.

V případě porušení povinnosti Dodavatele uskutečnit plnění v termínu uvedeném na přední straně je Dodavatel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, minimálně však 1 000,- Kč za každý den prodlení.

Vlastnické právo o nebezpečí škody přecházejí na Objednatele uskutečněním plnění.

Vztah založený touto Objednávkou se řídí občanským zákoníkem v platném znění.

 

Zpracovávám...