S vodou to umíme...

Certifikáty

IMS – Politika integrovaného manažerského systému

Vedení společnosti SYNER VHS Vysočina, a. s. se s plnou zodpovědností hlásí k zabezpečování integrovanému systému řízení. Tento systém tvoří v naší společnosti systém řízení kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009, systém ochrany životního prostředí podle ČSN EN ISO 14001:2005 a systém bezpečné práce podle ČSN OHSAS 18001:2008. Kvalitou všech vykonávaných činností a procesů chceme dlouhodobě zajistit svou konkurenceschopnost a prosperitu v zájmu zákazníků, pracovníků a vlastníků.

Naší vizí a cílem je být spolehlivým dodavatelem stavebních prací a vycházet vstříc požadavkům zákazníků na rozsah, objem, kvalitu a termín stavebních prací. Trvale uplatňujeme moderní technologická řešení staveb a technologických řešení. Tyto cíle realizujeme dlouhodobou a cílevědomou spoluprací se zákazníky, dodavateli a zaměstnanci naší společnosti.

Nezbytným standardem je pro nás trvalé zlepšování environmentálního profilu firmy a snížení pracovních rizik při rozvíjení našich činností. Zlepšujeme ochranu životního prostředí a přírodních zdrojů, předcházení znečištění životního prostředí, hygienické aspekty při realizaci činností a zakázek, bezpečnost práce na našich pracovištích, bezpečné užití našich služeb a zajišťujeme a vyžadujeme dodržování právních požadavků, kterým organizace podléhá a které se vztahují k jejím environmentálním aspektům a pracovním rizikům.

V rámci svých kompetencí se management spolu se zaměstnanci podílí na trvalém rozvoji integrovaného systému a plní povinnosti managementu při naplňování požadavků norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. Stanovení cílů, programů a cílových hodnot v rámci jednotlivých oddělení a jejich pravidelné hodnocení je pro nás základní metodou efektivního řízení. Naše společnost věnuje velkou pozornost vzdělávání a tréninku zaměstnanců. Veškeré aktivity hodnotíme podle toho, jakou měrou přispívají ke zlepšování jakosti, úrovně havarijní připravenosti, bezpečnosti práce a péči o životní prostředí. Informováním pracovníků a ostatní veřejnosti o vlivech činnosti naší společnosti na životní prostředí a vstřícnou komunikací s nimi usilujeme o zvyšování povědomí vlastních zaměstnanců i zaměstnanců externích firem o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce.

 Proto se v naší práci řídíme následujícími zásadami:

  • vedení a řídící pracovníci firmy jsou při zlepšování integrovaného systému příkladem všem pracovníkům;
  • každý průběžně reaguje na připomínky zákazníků a spolupracovníků;
  • každý nese odpovědnost za kvalitu své práce;
  • prevencí chyb podporujeme proces trvalého zlepšování kvality své práce;
  • využíváme dostupných možností pro vzdělávání a zvyšování kvalifikace všech zaměstnanců
  • zlepšit a rozšířit nabídkovou činnost a zviditelnit na trhu jméno SYNER VHS Vysočina, a. s.
  • ztotožnit se s dobrým jménem a politikou firmy SYNER VHS Vysočina, a. s.

 

Zpracovávám...