S vodou to umíme...

Úpravna vody Souš – flotace (DAF)

Úpravna vody Souš – flotace (DAF)

Realizační tým: 

Úpravna vody Souš se zdrojem Souš je významným zdrojem skupinového vodovodu Liberec – Jablonec nad Nisou. Vodní dílo Souš je umístěno na říčce Černá Desná. Úpravna vody je umístěna v Jizerských horách severně od města Desná. Areál úpravny vody je situován na plošině ve výškovém rozmezí 748 - 753 m n.m. Úpravna vody je tvořena jednou budovou orientovanou ve směru sever - jih, ve které je umístěna technologická linka úpravny vody, chemické hospodářství a provozní místnosti. V severní části areálu úpravny vody je umístěn samostatný objekt, ve kterém jsou garáže a objekt pro skladování oxidu uhličitého, který byl vystavěn dodatečně. V jižní  části areálu se nachází retenční nádrž. Veškeré práce související s rekonstrukcí úpravny vody budou probíhat při zachování výroby pitné vody. Zhotovitel stavby proto bude muset realizovat taková opatření, aby během výstavby nedošlo k ohrožení výroby pitné vody. V rámci této stavby je navržena dílčí rekonstrukce prvního separačního stupně technologické linky úpravy vody a souvisejících trubních rozvodů uvnitř a vně budovy úpravny vody. Rekonstrukce bude dále zahrnovat výměnu zařízení pro dávkování polymerního flokulantu, rekonstrukci vzduchotechniky v hale prvního separačního stupně a dílčí stavební úpravy na stávajících nádržích. Flotace rozpuštěným vzduchem (DAF – dissolved air flotation) je separační proces, který se zařazuje jako první separační stupeň při úpravě pitné vody. Tato technologie se ve světě používá zhruba 30 let.

 

Realizační tým:

 hlavní stavbyvedoucí Ing. Lukáš Pešta
 technický přípravář Ing. Lukáš Pešta
 stavbyvedoucí  Tomáš Pilný

          

 

 

 

Odběratel: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Termín realizace: od: 04/2015 do: 10/2015

Referenční obrázky a soubory

« Zpět na seznam

Zpracovávám...